Produkcja innowacyjnych
systemów izolacji

Izo­la­cje Ter­micz­ne to fir­ma zaj­mu­ją­ca się izo­la­cja­mi ciepl­ny­mi i aku­stycz­ny­mi.

Głów­nym kie­run­kiem dzia­ła­nia jest pro­duk­cja inno­wa­cyj­nych sys­te­mów izo­la­cji — pokrow­ców ter­mo­izo­la­cyj­nych.

Pokrow­ce ter­mo­izo­la­cyj­ne – ela­stycz­na izo­la­cja wie­lo­krot­ne­go użyt­ku wyko­na­na z tka­nin tech­nicz­nych – to pro­ste i prak­tycz­ne roz­wią­za­nie.

Pokrow­ce są szy­te „pod wymiar“, zapew­nia­jąc ide­al­ne dopa­so­wa­nie do izo­lo­wa­ne­go ele­men­tu, są łatwe w demon­ta­żu i ponow­nym mon­ta­żu.

W pra­wie każ­dej fir­mie ist­nie­je wie­le miejsc, gdzie cie­pło jest nie­po­trzeb­nie tra­co­ne. Wykry­cie tych miejsc i ich odpo­wied­nia izo­la­cja, daje dodat­ko­we korzy­ści finan­so­we i eko­lo­gicz­ne (mniej­sze stra­ty cie­pła popra­wia­ją efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną, zmniej­sza­jąc ilość spa­la­ne­go pali­wa oraz ogra­ni­cza­jąc emi­sję zanie­czysz­czeń do atmos­fe­ry).

Wyko­rzy­stu­jąc nasze izo­la­cje, dla pla­no­wa­nych przed­się­wzięć, ist­nie­je moż­li­wość wystą­pie­nia o bia­łe cer­ty­fi­ka­ty co jest dodat­ko­wym „bonu­sem” finan­so­wym.

Zapewniamy kompleksową obsługę

 • Pomiar

  Pomiar

 • Projekt

  Projekt

 • Produkcja

  Produkcja

 • Montaż

  Montaż

Realizujemy również projekty w oparciu o materiały przekazane przez Klienta: zdjęcie, szkic, rysunek. Wykonujemy analizę strat cieplnych, na podstawie której pomożemy wyliczyć okres zwrotu inwestycji.

Produkty izolacyjne

 • POKROWCE TERMOIZOLACYJNE

  Pokrow­ce ter­mo­izo­la­cyj­ne wyko­nu­je się z weł­ny nie­orga­nicz­nej ter­mo­od­por­nej, któ­rą osła­nia się wyso­kiej jako­ści tka­ni­na­mi tech­nicz­ny­mi. Całość zszy­wa się nić­mi ter­mo­od­por­ny­mi.

  Uży­wa­ne mate­ria­ły pozwa­la­ją na sto­so­wa­nia pokrow­ców z zakre­sie tem­pe­ra­tur od –40 °C do 1200 °C.

 • Tkaniny

  Sto­su­je­my tka­ni­ny szkla­ne, któ­re są nie­pal­ne, odpor­ne na che­mi­ka­lia, pleśń, pro­ce­sy gnil­ne i dzia­ła­nie wyso­kich tem­pe­ra­tur.

  Tka­ni­ny są dodat­ko­wo powle­ka­ne powło­ką ochron­ną np. sili­ko­nem, teflo­nem, wermi­ku­li­tem, alu­mi­nium.

 • Wypełnienie

  Wypeł­nie­nie to waż­ny kom­po­nent — w zależ­no­ści od warun­ków pra­cy oraz wymo­gu Klien­ta sto­su­je­my wyso­kiej jako­ści mate­ria­ły izo­la­cyj­ne, takie jak: fil­ce i maty z weł­ny mine­ral­nej, kamien­nej i cera­micz­nej.

 • Techniki mocowań

  Pokrow­ce wypo­sa­żo­ne są w róż­ne­go rodza­ju, sznur­ki, rze­py, haki, zapin­ki, umoż­li­wia­ją­ce łatwy i szyb­ki mon­taż lub demon­taż.

Produkty izolacyjne

Zalety pokrowców termoizolacyjnych

Profesjonalnie wykonana izolacja sprawia, iż nakład finansowy szybko się zwraca.

 • Ochrona Środowiska

  • ogra­ni­cze­nie zuży­cia paliw oraz emi­sji szko­dli­wych związ­ków do atmos­fe­ry,
  • wie­lo­krot­ność użyt­ko­wa­nia to brak koniecz­no­ści uty­li­za­cji odpa­dów pore­mon­to­wych.
 • Poprawa warunków BHP

  • dobra ochro­na prze­ciw­po­ża­ro­wa, zasto­so­wa­ne mate­ria­ły są nie­pal­ne,
  • rady­kal­ne popra­wie­nie warun­ków prac remon­to­wych – brak emi­sji pyło­wych i włók­ni­stych,
  • ochro­na pra­cow­ni­ków przed popa­rze­niem,
  • reduk­cja hała­su.
 • Korzyści eksploatacyjne

  • łatwy i czy­sty demon­taż i ponow­ny mon­taż przez wła­sny per­so­nel, bez koniecz­no­ści spe­cja­li­stycz­ne­go szko­le­nia, bez utra­ty dla jako­ści izo­la­cji,
  • łatwy i szyb­ki dostęp do miejsc, do któ­rych z powo­du czę­stych inspek­cji, remon­tów musi być usu­nię­ta izo­la­cja,
  • duża ela­stycz­ność i mały cię­żar umoż­li­wia wyko­na­nie izo­la­cji w miej­scach gdzie inne sys­te­my nie mogą być sto­so­wa­ne,
  • wyso­ka trwa­łość izo­la­cji.
 • Korzyści ekonomiczne

  • oszczęd­ność ener­gii – obni­że­nie kosz­tów pro­duk­cji,
  • moż­li­wość wie­lo­krot­ne­go wyko­rzy­sta­nia izo­la­cji zmniej­sza kosz­ty obsłu­gi i uty­li­za­cji,
  • skró­ce­nie prze­sto­jów inspek­cyj­nych i remon­to­wych,
  • szyb­ki okres zwro­tu inwe­sty­cji.

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić

Oszczędność 1 Oszczędność 2

Poni­żej przy­kła­do­we wyli­cze­nie oszczęd­no­ści pali­wa, przy zasto­so­wa­niu pokrow­ców ter­mo­izo­la­cyj­nych, w ska­li roku.

Przy­kła­do­we wyli­cze­nie rocz­nych oszczęd­no­ści pali­wa — medium woda

Temperatura 130ºCStraty ciepła [W]Oszczędność gazu [m3/rok]Redukcja emisji CO2 [kg/rok]Oszczędność węgla [kg/rok]Redukcja emisji CO2 [kg/rok]
NieizolowanyIzolowany
Zawór DN50 515 40 535 805 815 1210
Zawór DN100 690 60 685 1070 1040 1605
Zawór DN150 870 85 885 1330 1345 2000
Zawór DN200 1035 105 1050 1580 1595 2370
Przykładowe wyliczenie rocznych oszczędności paliwa — medium para wodna
Temperatura 130ºCStraty ciepła [W]Oszczędność gazu [m3/rok]Redukcja emisji CO2 [kg/rok]Oszczędność węgla [kg/rok]Redukcja emisji CO2 [kg/rok]
NieizolowanyIzolowany
Zawór DN50 505 55 505 785 770 1180
Zawór DN100 745 85 750 1125 1138 1690
Zawór DN150 960 110 960 1440 1455 2165
Zawór DN200 1155 140 1150 1725 1745 2590

W obli­cze­niach zało­żo­no 8 760 godzin pra­cy. Na tej pod­sta­wie moż­na wyli­czyć indy­wi­du­al­ne oszczęd­no­ści.

Termowizja

Za pomocą kamery termowizyjnej przeprowadzamy analizę możliwości
poprawy efektywności energetycznej oraz ich opłacalność ekonomiczną.

Izolacja zimnochronna

Izolacje ciepłochronne

Zaufali nam

Nasze doświadczenie pozwala nam cieszyć się zaufaniem zadowolonych
klientów, dzięki owocnym efektom współpracy

Skontaktuj się z nami

Izo­la­cje Ter­micz­ne

ul. Par­ko­wa 53

PL 47–220 Kędzie­rzyn-Koź­le