Produkcja innowacyjnych
systemów izolacji

Izo­la­cje Ter­micz­ne to fir­ma zaj­mu­ją­ca się izo­la­cja­mi ciepl­ny­mi i akustycznymi.

Głów­nym kie­run­kiem dzia­ła­nia jest pro­duk­cja inno­wa­cyj­nych sys­te­mów izo­la­cji — pokrow­ców termoizolacyjnych.

Pokrow­ce ter­mo­izo­la­cyj­ne – ela­stycz­na izo­la­cja wie­lo­krot­ne­go użyt­ku wyko­na­na z tka­nin tech­nicz­nych – to pro­ste i prak­tycz­ne rozwiązanie.

Pokrow­ce są szy­te „pod wymiar“, zapew­nia­jąc ide­al­ne dopa­so­wa­nie do izo­lo­wa­ne­go ele­men­tu, są łatwe w demon­ta­żu i ponow­nym montażu.

W pra­wie każ­dej fir­mie ist­nie­je wie­le miejsc, gdzie cie­pło jest nie­po­trzeb­nie tra­co­ne. Wykry­cie tych miejsc i ich odpo­wied­nia izo­la­cja, daje dodat­ko­we korzy­ści finan­so­we i eko­lo­gicz­ne (mniej­sze stra­ty cie­pła popra­wia­ją efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną, zmniej­sza­jąc ilość spa­la­ne­go pali­wa oraz ogra­ni­cza­jąc emi­sję zanie­czysz­czeń do atmosfery).

Wyko­rzy­stu­jąc nasze izo­la­cje, dla pla­no­wa­nych przed­się­wzięć, ist­nie­je moż­li­wość wystą­pie­nia o bia­łe cer­ty­fi­ka­ty co jest dodat­ko­wym „bonu­sem” finansowym.

Zapewniamy kompleksową obsługę

 • Pomiar

  Pomiar

 • Projekt

  Projekt

 • Produkcja

  Produkcja

 • Montaż

  Montaż

Realizujemy również projekty w oparciu o materiały przekazane przez Klienta: zdjęcie, szkic, rysunek. Wykonujemy analizę strat cieplnych, na podstawie której pomożemy wyliczyć okres zwrotu inwestycji.

Produkty izolacyjne

 • POKROWCE TERMOIZOLACYJNE

  Pokrowce termoizolacyjne wykonuje się z wełny nieorganicznej termoodpornej, którą osłania się wysokiej jakości tkaninami technicznymi. Całość zszywa się nićmi termoodpornymi.

  Używane materiały pozwalają na stosowania pokrowców z zakresie temperatur od –40 °C do 1200 °C.

 • Tkaniny

  Stosujemy tkaniny szklane, które są niepalne, odporne na chemikalia, pleśń, procesy gnilne i działanie wysokich temperatur.

  Tkaniny są dodatkowo powlekane powłoką ochronną np. silikonem, teflonem, wermikulitem, aluminium.

 • Wypełnienie

  Wypełnienie to ważny komponent - w zależności od warunków pracy oraz wymogu Klienta stosujemy wysokiej jakości materiały izolacyjne, takie jak: filce i maty z wełny mineralnej, kamiennej i ceramicznej.

 • Techniki mocowań

  Pokrowce wyposażone są w różnego rodzaju, sznurki, rzepy, haki, zapinki, umożliwiające łatwy i szybki montaż lub demontaż.

Produkty izolacyjne

Zalety pokrowców termoizolacyjnych

Profesjonalnie wykonana izolacja sprawia, iż nakład finansowy szybko się zwraca.

 • Ochrona Środowiska

  • ograniczenie zużycia paliw oraz emisji szkodliwych związków do atmosfery,
  • wielokrotność użytkowania to brak konieczności utylizacji odpadów poremontowych.
 • Poprawa warunków BHP

  • dobra ochrona przeciwpożarowa, zastosowane materiały są niepalne,
  • radykalne poprawienie warunków prac remontowych – brak emisji pyłowych i włóknistych,
  • ochrona pracowników przed poparzeniem,
  • redukcja hałasu.
 • Korzyści eksploatacyjne

  • łatwy i czysty demontaż i ponowny montaż przez własny personel, bez konieczności specjalistycznego szkolenia, bez utraty dla jakości izolacji,
  • łatwy i szybki dostęp do miejsc, do których z powodu częstych inspekcji, remontów musi być usunięta izolacja,
  • duża elastyczność i mały ciężar umożliwia wykonanie izolacji w miejscach gdzie inne systemy nie mogą być stosowane,
  • wysoka trwałość izolacji.
 • Korzyści ekonomiczne

  • oszczędność energii – obniżenie kosztów produkcji,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania izolacji zmniejsza koszty obsługi i utylizacji,
  • skrócenie przestojów inspekcyjnych i remontowych,
  • szybki okres zwrotu inwestycji.

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić

Oszczędność 1 Oszczędność 2

Poniżej przykładowe wyliczenie oszczędności paliwa, przy zastosowaniu pokrowców termoizolacyjnych, w skali roku.

Przykładowe wyliczenie rocznych oszczędności paliwa - medium woda

Temperatura 130ºC Straty ciepła [W] Oszczędność gazu [m3/rok] Redukcja emisji CO2 [kg/rok] Oszczędność węgla [kg/rok] Redukcja emisji CO2 [kg/rok]
Nieizolowany Izolowany
Zawór DN50 515 40 535 805 815 1210
Zawór DN100 690 60 685 1070 1040 1605
Zawór DN150 870 85 885 1330 1345 2000
Zawór DN200 1035 105 1050 1580 1595 2370
Przykładowe wyliczenie rocznych oszczędności paliwa - medium para wodna
Temperatura 130ºC Straty ciepła [W] Oszczędność gazu [m3/rok] Redukcja emisji CO2 [kg/rok] Oszczędność węgla [kg/rok] Redukcja emisji CO2 [kg/rok]
Nieizolowany Izolowany
Zawór DN50 505 55 505 785 770 1180
Zawór DN100 745 85 750 1125 1138 1690
Zawór DN150 960 110 960 1440 1455 2165
Zawór DN200 1155 140 1150 1725 1745 2590

W obliczeniach założono 8 760 godzin pracy. Na tej podstawie można wyliczyć indywidualne oszczędności.

Termowizja

Za pomocą kamery termowizyjnej przeprowadzamy analizę możliwości
poprawy efektywności energetycznej oraz ich opłacalność ekonomiczną.

Izolacja zimnochronna

Izolacje ciepłochronne

Zaufali nam

Nasze doświadczenie pozwala nam cieszyć się zaufaniem zadowolonych
klientów, dzięki owocnym efektom współpracy

Skontaktuj się z nami

Izolacje Termiczne

ul. Parkowa 53

PL 47-220 Kędzierzyn-Koźle